Strpení, prosím...

Návštěvní řád

Galerie Benedikta Rejta v Lounech je sbírkotvorná instituce, plnící veřejnou službu. Jejím posláním je uchovávat, sdílet a rozšiřovat významnou sbírku moderního umění, již spravuje a prezentovat ji veřejnosti. Lounská sbírka, založená v šedesátých letech minulého století, obsahující přes 18 000 sbírkových děl je součástí českého národního kulturního pokladu, který představuje nevyčíslitelné bohatství. Je podstatnou a nezcizitelnou částí národního kulturního dědictví českého státu a všech jeho občanů. Veškerá činnost instituce je podřízena tomuto poslání.     

Zakoupením vstupenky dává návštěvník souhlas s tímto návštěvním řádem a zavazuje se jej dodržovat. Návštěvní řád v platném znění je viditelně umístěn v recepci GBR a na webových stránkách www.gbr.cz

 


 

BUDOVA GALERIE

Galerie Benedikta Rejta v Lounech (dále jen GBR) je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, se sídlem v Lounech, v ulici Pivovarská 34. Hlavní budova GBR (č.p. 34) je zapsanou nemovitou kulturní památkou. Objekt je součástí historického městského opevnění, vznikl rekonstrukcí a dostavbou dochovaných částí bývalého barokního pivovaru.  Patří mezi oceňované a významné stavby moderní české architektury konce 20. století.

OTEVÍRACÍ DOBA  

Pro návštěvníky expozic, výstav a dalších akcí pro veřejnost je stanovena tato otevírací doba:

 • Galerie je otevřena od úterý do neděle a ve státem uznané svátky od 10.00 – 18.00 hodin. 

 • Pokladna se uzavírá vždy půl hodiny před zavírací dobou. 

 • Pondělí je vždy zavírací den. Galerie je dále uzavřena ve dnech 1. ledna, 24. prosince a 31. prosince. Režim otevírací doby může být upraven dle nařízení zřizovatele či dalších povinných opatření. 

 • Pro předem objednané skupiny nad deset osob a školy může být po předchozí domluvě zajištěna mimořádná, případně komentovaná prohlídka od úterý do pátku, zpravidla v časovém rozmezí od 10.00 – 14.00 hodin (objednávky na e-mailu: gbr@gbr.cz, nebo telefonu: 778 728 992). 

 • V případě mimořádných akcí (např. přednášky, produkce, workshopy, sympozia, Muzejní noci apod.) GBR s předstihem zveřejní rozsah mimořádné otevírací doby na webových a facebookových stránkách a na tištěných propagačních materiálech. 

VSTUPNÉ

Každý návštěvník je oprávněn vstoupit do expozičních prostorů pouze s platnou vstupenkou, kterou si zakoupí v recepci GBR, nebo se skupinovou vstupenkou předem objednanou a hrazenou na fakturu. Platnost vstupenek kontrolují pracovníci recepce. Bez platné vstupenky nebude návštěvníkům umožněn vstup. Vstupné je stanoveno: 

 • Základní vstupné 75 Kč  | pro dospělé návštěvníky

 • Snížené vstupné 50 Kč | pro děti a mládež (6-18 let), seniory (60+), studenty s průkazem ISIC. 

 • Zdarma | pro děti do 6 let, ZTP + doprovod 1 osoba, pro návštěvníky, kteří se prokáží platným průkazem Asociace muzeí a galerií ČR, ICOM, ISIC studentů vysokých uměleckých škol, průkazem novináře. Na veřejné vernisáže je vstup zdarma. 

 • Mimořádné  vstupné | vztahuje se na doprovodný program GBR (workshopy, přednášky a další nepravidelné jednorázové akce). Toto vstupné bude vždy zveřejněno předem – na propagačních materiálech akce, nebo na internetových prezentacích galerie. 

PROHLÍDKY A POHYB V EXPOZICÍCH

Architektonické řešení výstavního prostoru je unikátní a netradiční. Rozkládá se na celkové ploše  1500 m2, v jednom přízemním a třech suterénních patrech. Ve 3 suterénu je nutné věnovat zvýšenou pozornost pohybu. Problematická místa jsou označena grafickými prvky na podlaze. Prostory s omezeným přístupem jsou hlídány zvukovým signálem. 

 • Prohlídky se konají bez omezení počtu návštěvníků, není-li stanoveno mimořádnými opatřeními jinak. Expozice jsou volně přístupné při běžné prohlídce, s průvodcem GBR při komentované prohlídce. Expoziční prostory jsou z bezpečnostních důvodů monitorovány zaměstnanci GBR a zabezpečeny elektronickým zabezpečovacím systémem napojeným na PCO Policie ČR. 

 • Poslední návštěvníci mohou do expozic vstoupit nejpozději půl hodiny před koncem otevírací doby –  tj. do 17.30.  Není-li stanoveno jinak, řídí se návštěvníci pokyny průvodců a kustodů. 

 • Návštěvníci se pohybují výhradně v expozičních prostorech, vstup do administrativních a technických částí budovy není povolen. 

 • Ve výstavních prostorech je návštěvníkům k dispozici osobní výtah. Při použití tohoto výtahu návštěvníci dodržují  pokyny k obsluze umístěné uvnitř výtahové kabiny, nebo instrukce průvodců. 

 • Osoby se zdravotním postižením mají v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěn bezbariérový vstup. Po budově se osoby se zdravotním postižením mohou pohybovat pomocí návštěvnického výtahu za asistence osobního doprovodu a určených pracovníků GBR. 

OCHRANA OBJEKTU, BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ A EXPOZIC

Vystavovaná díla v expozicích mají vysokou, často nevyčíslitelnou hodnotu. S ohledem na tuto skutečnost a ve snaze eliminovat škody způsobené návštěvnickým provozem a následným řešením konfliktů, vyzýváme důrazně k dodržování následných pokynů: 

 • Návštěvníci se po celou dobu pobytu v muzeu chovají s maximální ohleduplností a respektem ke ostatním návštěvníkům, vystaveným dílům i k budově GBR , jež je chráněnou kulturní památkou. Dodržují pokyny pracovníků galerie nebo viditelné písemné a grafické instrukce. 

 • Návštěvníci s dětmi jsou plně zodpovědni za jejich chování. Volný pohyb dětí do 6 let není povolen. Rodič či doprovod musí dítě do 6 let držet za ruku, případně je mu umožněno vozit dítě na kočárku. Za veškeré škody, majetkovou újmu a možná zranění způsobená neuposlechnutím tohoto pokynu, plně zodpovídá doprovod dítěte. 

 • Návštěvníci se řídí tímto návštěvnickým řádem a pokyny pracovníků GBR. Při neuposlechnutí pokynu vydaného oprávněnou osobou v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu, vystavených exponátů a sbírek, bude návštěvník z objektu neprodleně vykázán.

 • Návštěvníci se v galerii pohybují výhradně v prostorách určených pro veřejnost. Vstup do ostatních prostor není povolen. GBR neodpovídá za žádné škody a úrazy vzniklé porušením tohoto pokynu. Prostory, do nichž je veřejnosti vstup zakázán, jsou výrazně označeny. 

 • V okamžiku ztráty či poškození vystavených předmětů během prohlídky bude galerie bezprostředně uzavřena. Všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu budou nacházet v prostorách galerie jsou považováni za svědky a budou povinni podrobit se veškerým šetřením, prováděným příslušníky Policie ČR.

 • Pracovníci galerie jsou oprávněni odepřít přístup do objektu osobám pod vlivem omamných látek, osobám v silně podnapilém nebo znečištěném stavu a taktéž návštěvníkům s nevhodným chováním. 

 • Do budovy není dovolen vstup návštěvníkům: 

 1. s jízdními koly, koloběžkami atp.

 2. s nápoji, jídlem, se zmrzlinou atd.

 3. se zvířaty

 4. s velkými zavazadly

 • S ohledem na ostatní návštěvníky není dovoleno během prohlídky vnitřních expozic rušit hlukem (telefonickým hovorem, hudbou, zpěvem, hlasitým hovorem apod.). 

 • Je nepřípustné jakkoli poškozovat, ohrožovat a znečišťovat objekt GBR, expozice, vystavená díla i jiný majetek, zejména dotýkat se vystavených exponátů, manipulovat s nimi, vstupovat na ně, psát nebo malovat po zdech či vitrínách apod. 

FOTOGRAFOVÁNÍ A FILMOVÁNÍ

 • Fotografování a filmování mobilním telefonem, bez použití stativu a ostatních přídavných zařízení (blesk, světlo, zdroj) pro soukromé účely, je v galerii bezúplatně povoleno

 • Fotografování a filmování fotoaparátem nebo videokamerou pro soukromé účely – rovněž bez použití stativu a ostatních přídavných zařízení –  je umožněno za poplatek 50 Kč. 

 • Za soukromé účely se nepovažuje použití fotografií k účelům komerčním, publikačním, studijním, kulturním, vědeckým, propagačním apod.

 • Fotografování a filmování pro jiné účely než soukromé je možné pouze na základě předchozího souhlasu ředitele GBR nebo jeho zástupců a je zpoplatněno podle ceníku instituce. 

 • Použití jakékoliv fotografie nebo filmového materiálu bez příslušného povolení k jiným, než soukromým účelům, bude řešeno jako porušení autorských práv a bude vymáhána náprava podle platných zákonů ČR. 

ŠATNA

 • Vzhledem k riziku poškození vystavených děl a exponátů musí všichni návštěvníci před vstupem do expozice odložit velké tašky, batohy a další předměty (kufry, deštníky, turistické hole, apod.)  o rozměrech větších než 30 x 30 x 20 cm.  

 • Šatna se nachází v recepci GBR. Návštěvníci mají k dispozici uzamykatelné skříňky. Služba je bezplatná.

 • Doklady, peníze, mobilní telefony a ostatní cenné předměty jsou návštěvníci povinni brát si s sebou do prostorů galerie. Za jejich případné ztráty nenese GBR zodpovědnost. 

POŽÁRNÍ OCHRANA A BEZPEČNOST

 • Uvnitř budovy galerie, není povoleno kouření a manipulace s otevřeným ohněm

 • GBR je vybavena zařízením EPS (elektronický požární systém). Přesto, že čidla jsou vysoce citlivá, pokud návštěvníci zaznamenají jakékoliv podezření dříve než bude vyhlášen poplach, neprodleně to vyhlásí zvoláním “hoří”. 

 • V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se platným evakuačním plánem vyvěšeným na viditelných místech a pokyny zaměstnanců GBR. Směr úniku je označen světelným značením „nouzový východ“. 

 • Není dovoleno dotýkat se skříní s elektrickými rozvody, vypínačů, signalizačního zařízení a hasicích přístrojů. Za případná zranění nebo škody vzniklé nedodržením tohoto pokynu nepřebírá GBR zodpovědnost. Záměrné poškození bude vyčísleno a vymáháno.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Přání, stížnosti, připomínky a ocenění zážitku mohou návštěvníci uplatnit písemným zápisem do Knihy návštěv, která je k dispozici u recepce, nebo se mohou písemnou formou či elektronicky na adresu: gbr@gbr.cz obrátit na vedení GBR. 

 • GBR nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení návštěvního řádu. Náhrada vzniklé škody na sbírkových předmětech nebo majetku galerie bude požadována po osobě, která škodu způsobila. 

 • Tento návštěvní řád vstupuje v platnost dnem 4.1. 2021.

 

Všem návštěvníkům a badatelům děkujeme za důsledné respektování a dodržování zásad návštěvnického provozu. 

V Lounech dne 4.1.2021  MgA. Kateřina Melenová, ředitelka GBR

 

Vnitřní předpis č.: 001/ r_1_d /2021/GBR ze dne 4.1. 2021

zavřít